G-42 Prekambriyen kayaları yerkürenin tarihçesini anlatan en eski kayalardandır. Bölgede en az 550 milyon yıl öncesine ait olan ve Yedigöller formasyonu olarak isimlendirilen bu kayaların yüzlekleri oldukça sınırlıdır. Ataköy Orman Deposu çevresinde görülebilen metagranitler, çeşitli evrelerde metamorfizma ve deformasyona uğramış metamorfik kayaçlardır. Metamorfizma bir kayanın bileşiminin veya yapısının ısı, basınç veya diğer doğal etkenlerle değişmesine verilen isimdir. Granitik kayaçların metamorfizmaya uğradığını ifade etmek üzere metagranit ismi kullanılır.

Metagranitler ve metamorfik tektonik birimler İstanbul-Zonguldak zonunun temelini oluşturur.  Alt Ordovisiyen-Karbonifer yaşlı sedimanter kayaçlar tarafından örtülmüştür. Metamorfik kayaçlardan elde edilen yaş bulguları 570-590 milyon yıl öncesine işaret etmekte olup, bu kayaçlar, Rodinya süper kıtasının oluşumu sırasında, çarpışan farklı tektonik birimlerin birbiri ile kaynaştığını göstermektedir. Bu olay Pan-Afrikan orojenezine karşılık gelmektedir.

Keşfet Kategorisi
JEOLOJİK MİRAS
Jeosit İlgisi
Jeolojik
Doğal
Manzara
Ana Jeolojik İlgi
Plutonizma / Metamorfizma
Kategorisi
Eğitimsel
Turistik
Önem Düzeyi
Küresel