G-32 Gözlem noktasındaki yumurta şekilli kayalar bir başka deyişle yastık lavlar, denizaltı volkanizmasının ürünü olan bazaltik bileşimli yapılardır. Bölgede Turoniyen-Santoniyen dönemi (Geç Kretase), Karadeniz'in kuzey kıyıları boyunca yaygın volkanizma ile temsil edilir. Bu magmatik aktivite, esas olarak, ark magmatizması olarak bilinen İstanbul-Zonguldak zonunun altındaki güney Pontid içi okyanus kabuğunun dalma-batması ile ilgili olarak denizaltı magmatizması ile ilgilidir. Yastık lavlar, sualtı lav çıkışına atfedilen karakteristik yastık şeklindeki yapılardır. Genellikle bazaltik bileşimde, çapları bir metreye kadar olan, yastık şeklindeki kütlelerin süreksiz dizileri olarak gözlenirler. Dalma-batma zonunun altındaki magma odasından dayklarla beslenen volkanizma, yayılma merkezinde kalın yastık lav dizileri şeklinde püskürtülür. Yastık lavlar, magma yüzeye ulaştığında oluşur, ancak lav ve su arasında büyük bir sıcaklık farkı olduğundan, ortaya çıkan lav dilinin yüzeyi çok hızlı bir şekilde soğur ve dışta ince bir kabuk oluşur. Magmanın basıncının yüzeydeki soğumuş kabuğun yırtılmasına ve çıkış noktasının yakınında yeni bir püskürme noktası oluşumunun başlatılmasına yetecek hale gelmesine kadar, lav dili uzamaya ve daha fazla lavla şişmeye devam ederek bir lob oluşturur. Bu süreç, yan yana yastığa benzeyen bir dizi birbirine bağlı loblu bir şekil üretir. Yüzeyleri yastığın içinden çok daha hızlı soğur. Bu nedenle dış yüzeyleri camsı dokulu ve çok ince tanelidir. Yastığın içindeki magma ise yavaş soğur. Bu nedenle iç kısmı dış yüzeyden biraz daha kaba tanelidir. Gözlemlenen yastık lavlar Geç Kretase yaşlıdır.

Keşfet Kategorisi
JEOLOJİK MİRAS
Jeosit İlgisi
Jeolojik
Doğal
Manzara
Ana Jeolojik İlgi
Jeomorfoloji
Kategorisi
Eğitimsel
Turistik
Önem Düzeyi
Ulusal